[dhvc_form id="156"]

Social hållbarhet och lönsamhet:

Aktivt och systematiskt arbeta för att främja social hållbarhet i verksamheter. Det ökar motivationen hos anställda, produktiviteten höjs och arbetstagare och arbetsgivares attraktivitet ökar. Utifrån hållbarhetsdimensionerna jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, balans i livet skapas ökad delaktighet samt mer attraktiva och lönsamma verksamheter. Social hållbar utveckling helt enkelt.

Läs mer.

Vad vill ni uppnå i verksamheten och förstår alla i personalen det och strävar de efter att uppnå detsamma. Få en tydlig och klar bild över mål och syfte med verksamheten, arbetsuppgifterna i en sammanlänkning. Alla behövs annars fungerar inte verksamheten optimalt.

Det sociala hållbarhetsarbetet kan ske genom intervjuer, samtal, värderingsövningar, genomgång av material, framställande av nytt material, genomgång och upprättande av rutiner för hur information, mål och syfte, planer ska spridas och göras tillgängligt för personalen. Hur kommuniceras det ut, hur gör man alla delaktiga, stolta och nöjda med sitt jobb.

Tydligt budskap om vad verksamheten står för värderingsmässigt.

För att kunna arbeta på ett optimalt sätt behövs all personal och alla led i utvecklingen. Att sträva efter ett öppet arbetsklimat där all personal är införstådda med verksamhetens syfte och mål. All personal ska känna sig delaktiga i verksamhetens utveckling och lönsamhet och vilket i sin tur skapar hållbar utveckling.

Kontakta mig för mer information och vid intresse tar vi gemensamt fram ett upplägg gällande det sociala hållbarhetsarbetet.